SDH Milasín

O obci:

Obec leží v malebné krajině na východním okraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 547 m, 7 km jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.

Jen těžko najdete rázovitější a zajímavější obecní znak, než jaký má obec Milasín. Jako by vás tato obec vítala polibkem. Milasín dříve pečetil pečetí roženeckou, později měl ve znaku květ. Jazykovědci dávají název obce nejčastěji do spojitosti se slovem milý, milá. To inspirovalo heraldika Roberta Keprta k vytvoření nového znaku, jenž byl v závěru roku 1996 schválen Poslaneckou sněmovnou a v lednu 1997 obci slavnostně udělen. Jde o stříbrný štít se šikmo položenými pootevřenými rty červené barvy. Prapor pak tvoří bílý list se dvěma šikmými červenými pruhy.

Založení sboru:

Sbor dobrovolných hasičů v Milasíně byl založen na ustavující schůzi dne 28. července 1911. Zakládajícími členy byli Alois Homolka, František Špaček, Jindřich Marek, Zdenek Šustal, Ignác Navrátil, František Čejka, František Lukášek, František Šikula, Vilém Kabelka, Josef Bartoněk, František Vala, Alois Homolka ml., Adolf Navrátil a Miroslav Míček. Na ustavující schůzi 28. července 1911 byli do prvního výboru zvoleni: starosta Alois Homolka st., jednatel František Špaček, zástupce starosty Marek Jindřich, náčelník Zdenek Šustal, zbrojmistr Ignác Navrátil. Při založení měl sbor 14 členů, kteří složili potřebný obnos a za přispění obecního úřadu koupili ruční čtyřkolovou stříkačku od firmy J. Vystrčil a syn Telč, s potřebným vybavením.

Historie sboru:

V dalších letech hasiči postavili svépomoci hasičskou zbrojnici. Po prvním požáru v obci bylo přijato 6 mladých členů, takže základna vzrostla na 20 členů. Bratr Zdeněk Šustal byl zvolen do okresní hasičské jednoty. Dne 20. 6. 1943 v 10 hodin nastoupil sbor ke školnímu cvičení v síle patnácti mužů. Toto cvičení hodnotil první náměstek velitele bratr Pelingr a okrskový velitel bratr Vilím velice dobře a pochvalně se vyjádřil o připravenosti bratrů hasičů. V roce 1957 vstoupili do řad hasičů také ženy – Čejková Anastázie, Fialová Anna, Navrátilová Božena a Míčková Jarmila. V roce 1958 byla zakoupena motorová stříkačka PPS-8 pro lepší akceschopnost hasičského sboru.

Na valné hromadě v roce 1970 byl zvolen nový výbor: starosta František Lukášek, velitel Jiří Pokorný, zástupce starosty Miloš Marek, jednatel Eduard Sedlák, pokladník František Šikula, strojník František Šustal.

Přesto že sbor měl omezené možnosti, byl velice aktivní. V tomto období nastal velký rozkvět našeho sboru a s velkým elánem se pouští do práce. V období let 1970-1989 provedli svépomocí opravu hasičské zbrojnice, podíleli se na vybudování nové kanalizace v obci, vyasfaltování návsi, zřízení požární jímky na návsi, zřízení dětského a volejbalového hřiště i dalších akcí. Kromě toho plnil sbor i své povinnosti v údržbě požární techniky a v provádění pravidelných požárních kontrol v obytných a hospodářských budovách občanů. Zúčastňoval se pravidelně cvičení a soutěží požárních družstev v rámci okrsku, kde byl velice úspěšný:

1974 – Moravec – 3.místo
1977 – Strážek – 1.místo
1980 – Bukov – 1.místo
1983 – Horní Rožínka – 3. Místo
1985 – Střítež – 4.místo
1987 – Zlatkov – 3. Místo
1993 – Rožná – 1.misto

Kategorie žáků:

1986 – Branišov – 1.místo
1989 – Zvole – 1.místo

Od založení SDH došlo v obci ke 2 požárům. V únoru roku 1928 hořela zemědělská usedlost č. 8 bratra Kabelky a v roce 1988 zasahovali při požáru zemědělské usedlosti č.7 bratra Homolky a za pomocí mladých hasičů a nově vybudované požární nádrži byl majetek uchráněn. Sbor také několikrát zasahoval i v sousedních obcích. Počet těchto zásahů není přesně znám.

Náš sbor měl také zastoupení v okresním výboru, bratra Františka Šustala jako člena odborné rady a OKRK v roce 1980-1992 a bratr Alois Homolka jako preventista okrsku Dolní Rožínka. Za úspěšné vedeni SDH a dosažené výsledky bylo 12 bratrům udělena medaile “Za příkladnou práci”.

Sbor se také zúčastňoval při významných výročí s koňskou potahovou stříkačkou a vždy s velkým úspěchem. Po osamostatnění obce v roce 1990 přebírají hasiči důležitou roli ve vedení obce. Někteří pracují v Obecním zastupitelstvu. V roce 1998 se sbor podílel na přípravě oslav 650 let založení obce. Také v roce 2011, dne 18. června, oslavil 100 let založení hasičského sboru a při té příležitosti uctili památku všech bratrů hasičů, kteří se této velké slavnosti nedožili minutou ticha. Oslav se zúčastnilo 13 sborů. I když počasí nepřálo tak se oslavy vydařily. K 100. výročí byli vyznamenáni tito bratři hasiči medailí “Za zásluhy”: Fiala Jiří st., Šustal František, Šikula František st., Homolka Alois st., Šustal Mojmír st., Kabelka Vilém. Medaili “Čestný člen SD ČMS” obdržel bratr Jiří Pokorný.

Současnost:

Výbor zvolený v roce 2000 pracuje do současné doby. Starosta sboru František Šustal, zástupce starosty Petr Kabelka, velitel Jiří Šustal ml., pokladník Zdeněk Vančo, jednatel a kronikář Jiří Fiala st., strojník Alois Homolka ml., preventista Alois Homolka st.

Členská základna sboru:

V současné době má sbor 23 členů. Členové sboru: Bartoněk Jiří, Fiala Jiří st., Fiala Jiří ml., Homolka Alois st., Homolka Alois ml., Homolka Milan, Kabelka Petr, Kabelka Vilém, Navrátil František, Pokorný Libor, Pokorný Petr, Šikula František st., Šikula František ml., Šikula Pavel, Šustal František, Šustal Jiří st., Šustal Jiří ml., Šustal Mojmír st., Šustal Mojmír ml., Šustal Petr, Vančo Zdenek, Vařejka Miloš.