VH okrsku Dolní Rožínka 11.1.2020 Rodkov

Zápis :                                                 Program

 1. Zahájení, přivítání hostů
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
 4. Volba mandátové a volební komise
 5. Zpráva o činnosti okrsku za rok 2019, respektive volebního období 2015 – 2020 a hlavní zaměření činnosti na rok 2020
 6. Zpráva o hospodaření okrsku za rok 2019
 7. Zpráva revizora
 8. Zpráva velitele okrsku k výcvikovému roku 2019 a příprava soutěže I. kola
 9. Zpráva o práci s mládeží v roce 2019 a příprava soutěže NHL na rok 2020
 10. Volba starosty, náměstka starosty a dalších členů výboru okrsku
 11. Volba revizora
 12. Vystoupení zástupců jednotlivých SDH v rámci okrsku
 13. Diskuze
 14. Schválení usnesení, závěr

Ad. 1 . Zahájení provedl starosta okrsku, br. Mojmír Starý.                                         Přivítal zástupce OSH Žďár nad Sázavou: člena VV OSH br. Pavla Žilku, předsedu OKRR br. Stanislava Kříže, inspektorku – ekonomku OSH sestru Hanu Vokounovou a člena VV OSH a garanta okrsku br. Jana Mrňouse. Dále přivítal zástupce HZS Kraje Vysočina nprap. Mgr. Milana Fendrycha. Minutou ticha, byla uctěna památka všech zemřelých členů našeho okrsku. Účast na VVH dle prezenční listiny založené u starosty okrsku (přítomno 54 delegátů z 57 pozvaných – schůze je usnášeníschopná).

Ad. 2. Schválení programu – jednomyslně schváleno.

Ad. 3. Zapisovatel – Tomáš Jukl, ověřovatelé zápisu – Lukáš Havlík a Radek Štourač.

Ad. 4. Složení členů mandátové a volební komise: Předseda komise – Jan Mrňous, členové – Markéta Javůrková a Hana Špičková (jednomyslně schváleno)

Ad. 5. Zprávu přednesl starosta okrsku. Ve svém hodnocení se zmínil o naší účasti na shromáždění představitelů OSH. Okrskové námětové cvičení, okrsková soutěž Střítež, průběh NHL, schůze starostů a členů okrskového výboru – informace z OSH, HZS, delegování členů okrsk. výboru na VVH SDH, informace o dění z SH ČMS.                   V plánu práce na rok 2020, zmínil oslavy výročí založení sboru v našem okrsku, předávání informací z OSH, KSH, účast na oslavách a soutěžích, účast na shromáždění delegátů v domě kultury ve Žďáře nad Sázavou 22.3.2020, zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně, prevence, získávat nové členy a zapojovat je do práce ve sborech, provést námětové cvičení okrsku, odevzdat hlášení o činnosti na OSH, odevzdat registrační list mládeže; NHL 2020.

Ad. 6. Zpráva hospodáře okrsku o finančním hospodaření okrsku.

Ad. 7. Vyjádření revizora br. Smolíka – hospodaření s majetkem a veškeré daňové doklady shledány bez závad.

Ad. 8. Velitel okrsku br. Štěpánek, zhodnotil I. kolo soutěží ve Stříteži, kde zdůraznil hlavně připravenost družstev v předvedení útoku. Zúčastnilo se ho 18 družstev mužů, 7 družstev žen a ze strany pořadatelů byli závody dobře připraveny. Bylo provedeno námětové cvičení ve firmě Teletník Rožná a.s. v provozu míchárna krmiv dne 26.10.2019 za účasti SDH Rožná, Věžná a Zlatkov, pod dohledem br. Milana Fendrycha ze stanice Bystřice nad Pernštejnem. V letošním roce okrskové cvičení v Branišově dne 16.5.2020 v 8:00. Dbát na pořadovou přípravu na všech akcích.

Ad. 9. vedoucí mládeže br. Štourač, vyhodnotil průběh NHL 2019, družstva z 8 okrsků, 16 SDH, 11 družstev dorostu a 28 družstev žáků, celkem 39 družstev; pořadí žáci – 1. Branišov A, 2. Blažkov A, 3. Ubušín; dorost – 1. Ubušín, 2. Rodkov A, 3. Veselí u Dalečína; poděkování všem sponzorům organizátorům závodů a SDH, které se podílejí na NHL. Dále informoval o jednáních direktoriátu NHL v průběhu roku o pořízení nůžkového stanu pro potřeby závodů a plán na letošní rok. Příslib sponzorů na rok 2020 od nadace ČEZ, Wera Werk a Cormen. Ostatní sponzoři budou osloveni, či jsou v jednání. 

Ad. 10. Byla odsouhlasená veřejná volba všech členů výboru okrsku a kandidáti byli voleni jednotlivě. Zvoleni byli následující:

Starosta  – Mojmír Starý / SDH Branišov

Náměstek starosty – Jan Mrňous / SDH Rožná

Velitel – Miroslav Štěpánek / SDH Bukov

Jednatel a hospodář  – Tomáš Jukl / SDH Zlatkov

Referent prevence – Alois Homolka / SDH Milasín

Vedoucí mládeže – Radek Štourač / SDH Střítež

Strojník – Martin Gerlich / SDH Branišov

Členové výboru okrsku : Petr Samek / SDH Rodkov, Markéta Javůrková / SDH Bukov, Hana Špičková / SDH Zvole, Lukáš Havlík / SDH Rožná, Jaroslav Tatíček / SDH Blažkov, Emil Houdek / SDH Zvole

Ve volbách neuspěli v kandidatuře na velitele okrsku Milan Fendrych a jako členové výboru Vladimír Prokop a Vlastimil Skalník.

Ad. 11. Revizorem okrsku byl zvolen Pavel Smolík / SDH Rodkov

Ad. 12. Vystoupení zástupců z jednotlivých SDH o jejich činnosti.

Ad. 13. Diskuse

Br. Mrňous – stále není ustanoven Senior klub, zhodnocení NHL 2019, posílat pozvánky na oslavy přímo na OSH. Informoval o dění v SH ČMS a o různých dotačních titulech. Shromáždění delegátů v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou dne 22.3.2020. Oznámil datum sjezdu SH ČMS konaného v Brně dne 11.7.2020.

Br. Fendrych – poděkování JPO za jejich činnost, zhodnocení výjezdů, pochvala jednotkám z našeho okrsku za zásahy v jejich obvodu; termíny školení velitelů a strojníků. Zhodnocení námětového cvičení ve firmě Teletník Rožná a.s.

Br. Žilka – poděkování sborům za jejich činnost, informace z OSH.

Br. Kříž – poděkování sborům za jejich činnost.

Br. Tomáš Jukl – požadavek na změnu banky z důvodu nesmyslných poplatků za vedení atd. u stávajícího bankovního účtu (bude projednáno na jarním zasedání výboru okrsku za účasti starostů SDH)

Ad. 14. Okrskový aktiv bere na vědomí zprávu starosty, velitele, jednatele, hospodáře a referenta mládeže okrsku, zprávu revizora, schvaluje plán na rok 2020, volby mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volby okrskového výboru a revizora okrsku, ukládá – uspořádat okrskové cvičení, NHL, námětové cvičení, účast na okrskovém cvičení a okresním kole a účast na shromáždění delegátů v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou, ustanovit senior klub okrsku, uhradit členské poplatky a předat hlášení na OSH, vedoucí mládeže – provést registraci, podat daňové přiznání a dále ostatní diskuzní příspěvky.                    ——— jednomyslně schváleno

Poděkování hostům a ukončení VVH.

Zapsal: Tomáš Jukl

 

Ověřovatel zápisu:         Lukáš Havlík                                   Radek Štourač